ഫാക്ടറി ടൂർ - ചൈന അംരുഇ ഹോൾഡിങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ, ലിമിറ്റഡ്

ഫാക്ടറി ടൂർ